Privacy Policy

Voorafgaande toelichting bij het model
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna kortweg ‘AVG’) legt de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (de verwerkingsverantwoordelijke), de verplichting op de natuurlijke personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen), te informeren.

De AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen moet nemen om de betrokkene op een beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke vorm te in te lichten over de verwerkingen die gebeuren en de rechten die zij als betrokkene hebben. Daarenboven moet de verwerkingsverantwoordelijke deze informatie gratis ter beschikking stellen van de betrokkene.

Een van de mogelijkheden die de verwerkingsverantwoordelijke heeft om aan de informatieverplichting te voldoen, is het ter beschikking stellen van een privacy policy. In deze policy schrijft de verwerkingsverantwoordelijke het gehanteerde beleid inzake de omgang met persoonsgegevens en inzake privacybescherming in begrijpelijke bewoordingen uit. Het opstellen van heldere richtlijnen schept niet alleen vertrouwen bij de betrokkene, maar is ook zinvol voor de interne organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke.
Wenst de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen op grond van de toestemming daartoe vanwege de betrokkene, is het aangewezen dat de verwerkingsverantwoordelijke voorziet in een uitvoerig uitgewerkte policy. Zo vergewist hij zich ervan dat de betrokkene zijn of haar geïnformeerde toestemming geeft voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
Het hierna volgende model dient naargelang de concrete verwerkingsactiviteiten verder uitgewerkt te worden, zodat een privacy policy op maat van de verwerkingsverantwoordelijke aangeboden kan worden.

PRIVACY POLICY WEBSITE

Deze policy bevat enerzijds de richtlijnen, die Begrafenissen Chr. Bracke hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Begrafenissen Chr. Bracke BVBA, met maatschappelijke zetel te 9041 OOSTAKKER, Bredestraat 72, met BTW-nummer BE 0886.657.994, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Begrafenissen Chr. Bracke wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Algemeen

Begrafenissen Chr. Bracke bevestigt de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden Begrafenissen Chr. Bracke uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de verwerking steunt.

In het kader van de dienstverlening van Begrafenissen Chr. Bracke worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

Uw naam en voornaam
Uw adres
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekeningnummer

In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

Uw IP-adres
Uw e-mailadres

Begrafenissen Chr. Bracke verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.

Begrafenissen Chr. Bracke verwerkt bovenstaande persoonsgegevens omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt bij het invullen van het contactformulier op onze website, via telefoon of indien u de familieleden van de overledene condoleert bij de rouwberichten.

Uw persoonsgegevens worden door Begrafenissen Chr. Bracke dus gebruikt om contact (per e-mail of telefonisch) met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden of om u inlichtingen te verschaffen.

Begrafenissen Chr. Bracke verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u Begrafenissen Chr. Bracke daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent.

Begrafenissen Chr. Bracke verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien Begrafenissen Chr. Bracke uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien Begrafenissen Chr. Bracke niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan Begrafenissen Chr. Bracke. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan Begrafenissen Chr. Bracke te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat Begrafenissen Chr. Bracke zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens door Begrafenissen Chr. Bracke gebeurt niet op basis van geautomatiseerde beslissingen, met andere woorden niet zonder enige menselijke tussenkomst. Begrafenissen Chr. Bracke doet niet aan profiling op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

Begrafenissen Chr. Bracke zal deze en nog een aantal andere persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Begrafenissen Chr. Bracke aangeboden diensten, zoals het behartigen van uitvaartdiensten, levering van bloemen, bezorgen van rouwbetuigingen,…

Over de verwerking van deze persoonsgegevens wordt u bij het sluiten van de overeenkomst door Begrafenissen Chr. Bracke geïnformeerd.

Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door Begrafenissen Chr. Bracke worden verricht.

Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot HYPERLINK “mailto:info@begrafenissenbracke.be”info@begrafenissenbracke.be.

Begrafenissen Chr. Bracke is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via voormelde procedure aan [naam bevoegde dienst / persoon / …] overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

U beschikt over volgende rechten:

Recht op inzage en toegang

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via e-mail of een brief gericht aan Begrafenissen Chr. Bracke en mits bewijs van identiteit, door bij uw verzoek een kopie van uw identiteitskaart te voegen. U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens.

Recht op verbetering, wissing en beperking

Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan Begrafenissen Chr. Bracke vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: contact@agb-gba.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

Doorgifte aan derden

Begrafenissen Chr. Bracke verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving Begrafenissen Chr. Bracke ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties.

Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan Begrafenissen Chr. Bracke de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

Begrafenissen Chr. Bracke maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht. In de mate van het mogelijke zal Begrafenissen Chr. Bracke u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Begrafenissen Chr. Bracke garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen

Begrafenissen Chr. Bracke behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.